CAFE STREIK !

D'Kooperativ Maison du Peuple huet 2016 decidéiert, an hiren eegene Reim, eng Plaz ze schafen, déi et erméiglecht e puer flott Momenter zesummen ze verbréngen, sech z'ameséieren an ze diskutéieren.

 

En 2016, la société coopérative Maison du Peuple a décidé de créer dans ses propres locaux, un lieu de rencontre convivial qui permet de partager de bons moments en s'amusant et en discutant.

Die Genossenschaft Maison du Peuple hat 2016 beschloßen, in ihren eigenen Räumen, einem Treffpunkt zu schaffen, der sich anbietet um in geselliger Runde eine schöne Zeit zu verbringen, Spaß zu haben und zu diskutieren.

STREIK !

62 boulevard John F. Kennedy   L - 4170 Esch-sur-Alzette   Luxembourg

 

Streik ! dat ass selbstverständlech e flotte Café, mä et ass nach vill méi!

Streik ! dat ass och eng kulturell a politesch Plattform, déi verschiddenst Artiste virstellt a Kolloquien a Konferenze proposéiert.

Streik ! bitt reegelméisseg Concerten, Ausstellungen, Liesungen, Degustatiounen, …

Streik ! c’est bien évidemment un café sympa, mais c’est beaucoup plus encore !

Streik ! c’est aussi une plate-forme culturelle et politique, qui présente des artistes en tout genre et propose des colloques et conférences.

Streik ! propose régulièrement des concerts, des expositions, des lectures, des dégustations, ...

Streik ! ist offensichtlich ein sympatisches Café, aber es ist auch vieles mehr!

Streik ! ist darüberhinaus eine kulturelle und politische Plattform, die Künstler aller Art vorstellt und Symposien und Konferenzen bietet.

Streik ! bietet regelmäßig Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Verkostungen, ...

 

Kuckt eran an eise Manifestatiounskalenner!  Découvrez le calendrier des manifestations !  Entdecken Sie den Veranstaltungskalender!

Fir Leit

mat ageschränkter Mobilitéit zougänglech

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich

© 2017 by Maison du Peuple Société coopérative