STREIK !

62 boulevard John F. Kennedy   L - 4170 Esch-sur-Alzette   Luxembourg

 

Streik ! dat ass selbstverständlech e flotte Café, mä et ass nach vill méi!

Streik ! dat ass och eng kulturell a politesch Plattform, déi verschiddenst Artiste virstellt a Kolloquien a Konferenze proposéiert.

Streik ! bitt reegelméisseg Concerten, Ausstellungen, Liesungen, Degustatiounen, …

Streik ! c’est bien évidemment un café sympa, mais c’est beaucoup plus encore !

Streik ! c’est aussi une plate-forme culturelle et politique, qui présente des artistes en tout genre et propose des colloques et conférences.

Streik ! propose régulièrement des concerts, des expositions, des lectures, des dégustations, ...

Streik ! ist offensichtlich ein sympatisches Café, aber es ist auch vieles mehr!

Streik ! ist darüberhinaus eine kulturelle und politische Plattform, die Künstler aller Art vorstellt und Symposien und Konferenzen bietet.

Streik ! bietet regelmäßig Konzerte, Ausstellungen, Lesungen, Verkostungen, ...

 

Kuckt eran an eise Manifestatiounskalenner!  Découvrez le calendrier des manifestations !  Entdecken Sie den Veranstaltungskalender!

Fir Leit

mat ageschränkter Mobilitéit zougänglech

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität zugänglich

© 2017 by Maison du Peuple Société coopérative